Tutvustus

Allikas: ArheoWiki

Arheoviki peamised ülesanded on arheoloogia terminoloogia koondamine ning arheoloogide, asjahuviliste vahelise terminoloogia-alase arutelu elavdamine. Valisime selleks erinevate tarkvaraplatvormide hulgast välja MediaWiki, kus on Vikipeediale sarnaselt võimalik kasutajatepoolne arutelu. Erinevate terminite sobivuse üle on arheoloogid varemgi nõu pidanud, seda aga kas omakeskis või töörühma(de)s. Ka tõlkimisel tekkivad probleemid on üheks Arheoviki loomise ajendiks.

Arheovikit oma praegusel kujul võiks pidada arendamisjärgus olevaks terminoloogiaveebiks, andmebaasiks. Peamine põhimõte on mõistelisus, mille järgimise vajalikkust terminitöös peavad oluliseks nii keelekorraldaja Tiiu Erelt kui ka tõlketeoreetik Arvi Tavast*. Kui Arheovikist otsida näiteks terminit kivikeraamika, siis on koheselt näha ka selle sünonüüm kõrgkuumuskeraamika ja nende ingliskeelsed vasted. Sünonüümid ja nende vaste(d) on seotud mõistekoodi abil (kivikeraamika ja kõrgkuumuskeraamika puhul on selleks K39), moodustades nii ühe mõiste.

Arheovikist leiab ka keelelisi soovitusi. Näiteks kui sõna pole keelelises mõttes hea kasutada, siis on termini taga sulgudes märge ebasoovitatav termin. Mõne termini juures on antud ka soovitus paremale sünonüümile ja siis on see vastavalt tähistatud sõnaga parem.

Määratlused on eestikeelsed, kuna andmebaas on mõeldud eelkõige eesti keelt emakeelena rääkivale lugejaskonnale. Mõistete definitsioonide juurest võib leida ka viite(id). Kui viide puudub, on selle koostanud kas Arheoviki arendajad, või on see sündinud magistriprojekti Arheoloogia eesti-inglise valiksõnastik jaoks määratluste koostamiseks toimunud arutelu tulemusena.

Arheovikit kasutama (nii termineid sirvima kui ka arvamust avaldama) on oodatud nii arheoloogid, tõlkijad ja tõlgid, toimetajad, tudengid kui ka teised asjahuvilised.

Arheoviki arendamist on rahastatud riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)” ja riiklikku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” raames, samuti toetab Arheovikit Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria tippkeskus).

* Lähemalt: Erelt, Tiiu; Tavast, Arvi (2003). Eesti oskuskeelekorralduse seisund. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus